USŁUGI GEOLOGICZNE
Uzyskane wyniki geologiczne porównujemy z danymi w tabelach geotechnicznych i w oparciu o to określamy stopień plastyczności i cechy geotechniczne gruntów.

 

BADANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNE GRUNTÓW BUDOWLANYCH:

 

geologiczne i hydrogeologiczne badania gruntu tookreślenie ich geotechnicznych parametrów umożliwiających prawidłowe zaprojektowanie fundamentowania obiektu. Wyróżniamy 3 rodzaje sond, stosowane do geologicznego badania gruntów:

 

1)Sondy statyczne,

 

2)Sondy dynamiczne,

 

3)Sondy obrotowe – Sondy mechaniczne.

 

Prędkość zagłębienia się sondy w gruncie określa jednostka czasu. świadczy to o spoistości gruntu. sondowanie geotechnicze, ich ciężar i kształt jest w normach. Geologiczne badania gruntów dzielą się na: terenowe oraz laboratoryjne.

 

Terenowe geologiczne badania gruntu obejmują:

 

a) badania geologiczne, hydrogeologiczne i geotechnicze terenu na podstawie szczegółowych map geologicznych, geologicznych i hydrogeologicznych dokumentacji archiwalnych,

 

b) Wizja terenu, oceny stanu geotechnicznego istniejącego terenu

 

c) geotechnicze i geologiczne Badania wstępne np. sondy penetrujące.

 

METODY GEOLOGICZNEGO i GEOTECHNICZNEGO BADANIA GRUNTÓW.:

 

a) odwierty geologiczne badawcze

 

b) geologiczne odwierty badawcze,

 

c) geotechniczne sondowania gruntu.

 

ODWIERTY PRÓBNE - geotechniczne i hydrogeologiczne odwierty badawcze, pozwalające ocenić makroskopowo rodzaj i stan gruntów i wody gruntowej na ściankach wykopu oraz pobrać próbki NW, NU i NNS dla budynków 1 kategorii geotechnicznej w budynków o pow. do zabudowy do 600 m2 wymagają wykonanie przynajmniej 3 odwiertów.

 

Odwierty geologiczne geolog wykonuje poza fundamentem inwestycji.

 

Rodzaj gruntów określa się jako sypki, jeśli po wyschnięciu próbki gruntu tworzy on zwarte grutki, a jako nie sypki – po wyschnięciu stanowi grunt niezwiązane cząsteczki.

 

Stopień spoistości gruntu okreslamy przy pomocy wałeczkowania. Uformowana grudka w postaci o śr.
BADANIA GRUNTU
27-50 milimetrów, wałeczkujemy, aż do otrzymania wałeczka o śr. 56 cm.

 

Na ilości prób gruntu, rodzaju spękań oraz wyglądu wałeczka określamy stopień plastyczności. Ewentualnie, zamiast wałeczkowania próbę gruntu, poddajemy próbie tego procesu zależy od plastyczności geotechniczej. Minimalna głębokość geologicznych wierceń badawczych wynosi 5 metrów poniżej poziomu fundamentu

 

GEOTECHNICZNE BADANIA MAKROSKOPOWE: geologiczne badanie polowe, wykonywane in situ; próbki NW, NU i NNS są pobrane z odwiertów badawczych lub otworów geologicznych. Celem tych geologicznych i hydrogeologicznych badań gruntu jest stanu wilgotności i plastyczności gruntu.

 

geologia